VIII Konferencja “Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”


Podsumowanie

Konferencja „Promotora BHP” – „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” odbyła się w dniach 14-16 października 2019 r. w Zabrzu.

Blisko 100 uczestników wzięło udział w VIII edycji konferencji „Promotora BHP” zorganizowanej pod patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł – Górnictwo oraz Grupy Celsa Huta Ostrowiec. Jak co roku głównym celem spotkania organizowanego przez naszą redakcję było przede wszystkim budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy. Konferencja „Promotora BHP” zgromadziła w tym celu specjalistów z różnych stron Polski, by umożliwić im oczywiście wymianę doświadczeń oraz opowiedzenie o dobrych praktykach wdrażanych w ich firmach. Na wydarzenie zostały zaproszone między innymi osoby związane z sektorem wydobywczym, metalurgicznym i paliwowo-energetycznym. Każdy uczestnik otrzymał pakiet z materiałami konferencyjnymi, upominkami od partnerów oraz najnowsze wydanie naszego czasopisma. Ponadto pod koniec sesji w pierwszym dniu odbyło się losowanie nagród specjalnych, ufundowanych przez sponsorów. 10 szczęśliwcom wręczyliśmy pakiety podarunkowe.

Wdrażanie dobrych praktyk

Konferencja „Promotora BHP” rozpoczęła się wystąpieniem Katarzyny Michalczyk (Dyrektor ds. BHP Grupy Celsa Polska), która przedstawiła szkołę bezpieczeństwa w Grupie Celsa jako narzędzie do budowania zaangażowania kadry managerskiej. Prelegentka przybliżyła wspólne zasady bezpieczeństwa w jej firmie. W szczególności, politykę zero wypadków, najważniejszą kwestię, jaką jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, oraz znaczenie kadry kierowniczej, która to odpowiada za stan bezpieczeństwa i zdrowie załogi. Dodatkowo przedstawiła osobisty plan działań w zakresie BHP dla każdego managera, dziesięć zasad ratujących życie oraz innowacyjność szkoleń, w których manager pracuje przez pięć dni jako specjalista ds. BHP.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mogli również wysłuchać wystąpienia Andrzeja Terpiłowskiego (PGE Dystrybucja). Omówił on, jak wygląda prowadzenie prac pod napięciem na poligonie PPN. Prelegent podzielił się również doświadczeniami z prowadzenia miesięcznika „Bezpiecznik – Informator BHP” – popularyzującego zagadnienia BHP. Adam Jabłoński (Filter Service) zwrócił z kolei uwagę na to, że obowiązkowe badania dopasowania środków ochrony indywidualnej do pracownika przed przystąpieniem do pracy są czynnikiem zapobiegającym chorobom zawodowym. Natomiast Robert Gregorczyk (KGHM Polska Miedź) przybliżył uczestnikom temat „Systemu inicjatyw pracowniczych jako praktycznego narzędzia do zaangażowania pracowników w kształtowanie kultury bezpieczeństwa”. Opierał się przede wszystkim na swoim bogatym doświadczeniu zdobytym w pracy w Hucie Miedzi Głogów. Dr inż. Maciej Abramowicz (H+H Polska) zaprezentował najlepsze praktyki w zakresie BHP. Pokazał on wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych na co dzień w jego firmie. Pierwszy dzień prelekcji zakończyło wystąpienie Adama Zimocha (JSP) pt. „Właściwy dobór ma znaczenie – platforma produktowa JSP”.

Bezpieczna praca podwykonawców

W 2018 r. wydano cudzoziemcom 328,8 tys. zezwoleń na pracę w Polsce. O 93,1 tys. więcej niż w roku ubiegłym oraz o 263 tys. więcej niż w 2015 r. Zezwolenia na pracę w Polsce najczęściej wydawane są obywatelom Ukrainy. Dlatego pierwszą sesję w drugim dniu konferencji dotyczącą zatrudniania cudzoziemców otworzył Waldemar Walkiewicz (Wiceprezes OSPSBHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo) prezentacją pt. „Bezpieczeństwo podwykonawców w kontekście zatrudniania cudzoziemców oraz działalności związanej z udostępnieniem pracowników (cudzoziemców) dla firm”. W swoim wystąpieniu Waldemar Walkiewicz m.in.: dokładnie omówił przyczyny wypadków wśród obcokrajowców, wymienił obowiązki pracodawców, podkreślił konieczność obecności tłumacza w trakcie badania lekarskiego oraz tłumaczenia dokumentacji. A także przeanalizował, jak powinny wyglądać szkolenia BHP i prawidłowy nadzór nad pracownikami.

Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji Tomasza Dajerlinga i Pawła Betleja (Alfa i Omega) o rękawicach ochronnych (antystatyka-elektrostatyka). Dalej, dr hab. inż. Stanisław Trenczek (Główny Instytut Górnictwa) w swoim wystąpieniu skoncentrował się w szczególności na bezpieczeństwie podwykonawców w warunkach zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego. Omówił wymagania prawne wobec przedsiębiorcy i porównał wskaźniki wypadkowości pracowników podwykonawców oraz kwk. Na koniec Adam Christa (epi-bhp) poruszył kwestię synergizmu specjalistów.

Jak poprawić jakość szkoleń?

Po przerwie kawowej sesję otworzył Grzegorz Ochman (Polska Grupa Górnicza). Skupił się on na zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości w prowadzeniu szkoleń w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Przedstawił on przede wszystkim: przyczyny wypadków w PGG S.A., formy szkoleń BHP w Polskiej Grupie Górniczej, znaczenie symulacji zdarzeń wypadkowych. Przeanalizował również tzw. stożek Dale’a oraz wymienił, co wchodzi w skład zestawu do VR. Dodatkowo dla chętnych zorganizowano pokaz rzeczywistości wirtualnej PGG. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się również wykłady Anny Bentkowskiej (Polska Grupa Górnicza) „Kompetencje podstawą bezpieczeństwa pracy” i Pawła Kluski (GVS) o innowacyjnych środkach ochrony dróg oddechowych. Ostatnim prelegentem w tej części spotkania był Grzegorz Szałas (OSPSBHP – Oddział w Radomiu). Opowiedział on o sposobach na zwiększenie skuteczności szkoleń BHP i zastosował jedną ze sprawdzonych metod aktywizacji na uczestnikach wydarzenia.

Warsztaty

Po przerwie obiadowej odbyły się warsztaty, które poprowadzili Sebastian Wiatr (Exalo Drilling) i Justyna Pokładnik (TAM). Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 80 tys. wypadków przy pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zbadania okoliczności i przyczyn wypadków oraz zastosowania właściwych środków zapobiegających występowaniu podobnych zdarzeń w przyszłości. Bardzo ważne w tej kwestii okazują się psychologiczne uwarunkowania wysłuchiwania świadków i poszkodowanego. O odpowiednich sposobach i technikach wysłuchiwania wyżej wymienionych osób oraz komunikacji opowiadał Sebastian Wiatr podczas godzinnej prezentacji. Z kolei Justyna Pokładnik skupiła się na metodach aktywizujących. Przybliżyła przede wszystkim nowoczesne technologie, które można zastosować i udoskonalić szkolenia z zakresu BHP. Są nimi między innymi: aplikacja klaxoon przeznaczona do prowadzenia tzw. burzy mózgów, karteczki, gry, ćwiczenia praktyczne.

Podnoszenie świadomości w zakresie BHP

Ostatnią sesję otworzył prof. dr hab. Kazimierz Lebecki (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy) wykładem zatytułowanym „Czym jest kultura bezpieczeństwa?”. W czasie swojego wystąpienia prof. Lebecki przybliżył słuchaczom znaczenie słów „kultura bezpieczeństwa”, zwracając uwagę na to, że jest to termin niejednoznaczny. Można wyłonić ok. stu definicji prezentujących różny zakres tego pojęcia – od bardzo szerokiego do wąskiego, specyficznego. Prelegent przeprowadził uczestników przez elementy bezpieczeństwa, model kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, elementy składowe kultury bezpieczeństwa, jej rozumienie w czasach starożytnych, po ryzykowne zachowania górników. Przestrzegł również przed skutkami jej zaniedbania, opowiadając o największej katastrofie przemysłowej w Indiach (1984 r.), w której ok. 20 tys. osób zostało zatrutych izocjanianem metylu. Należy zatem zapamiętać, że kultura bezpieczeństwa właściwie rozumiana jest podstawowym środkiem eliminacji tzw. „czynnika ludzkiego” w powstawaniu wypadków przy pracy. Musi być nieodłączną częścią psychiki pracownika. Następnie Karina Kozołup (PPO) wygłosiła referat dotyczący poprawy bezpieczeństwa pracy górnika (dobre praktyki).

Ostatnim prelegentem był Andrzej Dziedzic (ratownik KPP, instruktor EFR, FACC, ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB, właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej), który wygłosił referat pt. „Szkolenie z pierwszej pomocy?”. W 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych na formularzu Z-KW/Statystyczna Karta Wypadkowa wyniosła 84 304 osoby. W tym: 83 578 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim, 517 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 209 poniosło śmierć. Służby medyczne podają, że ofiar wypadków byłoby mniej, gdybyśmy umieli przede wszystkim prawidłowo zareagować. Andrzej Dziedzic starał się zatem uświadomić naszych słuchaczy, jak ważne jest to, w jaki sposób reagujemy w sytuacjach krytycznych i ile od naszego przygotowania i posiadanych umiejętności zależy. Przedstawił on także główne zasady udzielania pierwszej pomocy oraz współczesne środki medyczne, które można wykorzystać, ratując komuś życie. Pamiętajmy, najgorsze, co możemy zrobić, to nie zrobić nic!

Wycieczka techniczna

Trzeciego dnia uczestnicy mogli zobaczyć utworzoną w 2007 roku zabytkową Kopalnię „Guido” – samodzielną instytucję kultury miasta Zabrze i województwa śląskiego. Każdy z obecnych mógł wybrać, czy chce zobaczyć, co znajduje się na 170 i 320 m Kopalni Guido, czy też poznać najgłębsze i najbardziej surowe rejony kopalni (poziom 355 m). Podsumowując, mamy nadzieję, że – jak co roku – konferencja „Promotora BHP” pt. „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” nie tylko pozwoliła pogłębić wiedzę uczestników z zakresu BHP czy wymienić się cennymi doświadczeniami, ale i zgromadzić miłe wspomnienia, poznać interesujących ludzi. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok.

WAŻNE

Nagroda specjalna dla prof. dr. hab. Kazimierza Lebeckiego

Redakcja „Promotora BHP” już po raz drugi wręczyła nagrodę specjalną za zasługi na rzecz branży wydobywczej. Tegorocznym jej laureatem został prof. dr hab. Kazimierz Lebecki – międzynarodowy ekspert w dziedzinie górnictwa, wybuchów przemysłowych i bezpieczeństwa pracy w przemyśle; autor ponad 180 prac naukowych, w tym książki Zagrożenia pyłowe w górnictwie. To dla nas zaszczyt, że w skład Rady Naukowej „Promotora BHP” wchodzi tak wybitna osobistość.